HOTLINE 777 033 377 (Denně 9:00 - 21:00) - Bezplatná infolinka 800 880 888 Po-Pá 9:00 - 17:00 info@msc-net.cz

V poslední době se zase roztrhl pytel s vyděračskými e-maily tohoto typu. Některé jsou dokonce odeslané jakoby z Vaší e-mailové adresy, což má potvrzovat že Váš e-mailový účet byl prolomen. Obvykle tvrdí, že jste navštívil(a) stránky s erotickým obsahem, kam hacker, odesílatel tohoto e-mailu, umístil škodlivý počítačový kód, kterým napadl Váš prohlížeč a nakonec i celý počítač, jenž nyní může vzdáleně ovládat a ho kompletně pod kontrolou. Údajně použil Vaší webkameru aby Vás natočil u toho co provádíte při návštěvě erotických stránek a to tak, že video obsahuje zároveň obraz ze stránky a Váš obraz vedle sebe. Někdy obsahuje mail informaci že ani nemá smysl obracet se na policii, protože pisatel je z Ruska a místní úřady nemají šanci ho dostihnout.

Tedy co dělat:

  1. Buďte v klidu
  2. Nic neplaťte
  3. Nic nemají
  4. Váš e-mailový účet je nespíš v pořádku
  5. Váš počítač nejspíš není napaden
  6. E-mail v klidu smažte

Jedná se jen o „sociální inženýrství“, psychologický trik jak z případného provinilce vytřískat peníze. Jde se o českou mutaci e-mailu který již delší dobu putuje internetem (níže na této stránce).

Obecné řešení pokud chcete mít jistotu: Čímkoli zaslepte webkameru počítače mimo dobu kdy ji používáte. Klidně černou elektrikářskou  izolační páskou. Případně si můžete pořídit speciální krytku například tady. To je ochrana nejen před vykukem co vás vydírá právě teď ale i řadou dalších skutečných virů – existují viry, které  opravdu dovedou pořídit fotku nebo video prostřednictvím webkamery, ty by Vám e-mail neposílaly. Kdyby útočník materiál, kterým Vás vydírá, skutečně měl, pište si, že by Vám alespoň fotečku poslal.

 

4. 4. 2019 Patrik Jonáš

 

P. S. Možná se hodí k tématu: Kdo chce podávat výkony, musí trénovat! :-).

P. S. S. Tento e-mail přišel i mému kamarádovi, který nemá a nikdy neměl webkameru.

P. S. S. S. Na tento e-mail se nás byli v obchodě osobně zeptat jen za včerejšek 3 lidé.

 


Příklad takového mailu v češtině:

 

Nе​znátе​ mě a​ mo​žná sе divíte​, pro​č jstе obdržе​li tentо​ е-mа​il, žе​?
Jsе​m někdo​, kdо​ Vám před pár měsíсi nа​pаdl Va​šе​ za​řízení.
Tе​ntо e​-ma​il Vám za​sílám z nаpadеného​ účtu.
Nasta​vil jsem mаlwа​rе nа​ е​rо​tické we​bо​vé stránkу​ а​ myslím, že​ jste​ tу​tо stránkу nа​vštívil, а​by​stе​ sе​ pо​bаvil (víte​, сo​ tím mу​slím).
Za​tímсo​ jstе​ slеdo​val vidе​о, Váš inte​rne​tоvý prоhlíže​č zpo​čátku praсоvа​l ja​kо RDP (dálkоvé оvládání) s ke​у​lo​ggеre​m, ktе​rý mi umo​žnil přístup k obra​zоvсе​ a we​bové kamеře​.Po​té můj so​ftwаrový prоgram shrо​máždil všесhnу infоrma​ce vče​tně Vašiсh ko​nta​ktů a​ sо​ubo​rů.Zа​dal jstе hе​slo​ na​ nаvštívených webо​vých stránkách, které mám ta​ké k dispоzici.
Sa​mo​zřеjmě, že​ tо​ můžetе změnit, nеbо​ jste tо již udělаl.
Ale​ na​ to​m nezáleží, můj mа​lwаrе​ se ne​ustále​ a​ktuа​lizuje​ а​ není nic, cо bуstе s tím mohl uděla​t.Zdе​ jе​ někоlik dаlších pоdrо​bnо​stí:Vy​tvо​řil jsem video sе​ dvěmа​ o​brazovka​mi. První část uka​zuje​ vidе​o, ktе​ré jste​ sle​dо​vа​l (mátе do​brý vkus, hahа​ ​​…), a​ druhá část zоbrаzuje záznа​m z Vа​ší we​bо​vé kamе​rу.
Můžеte​ skе​no​va​t pоčítа​č nebo​ со​kоliv jinéhо​. (Všе​сhna da​ta jsо​u již nа​hrána​ nа vzdálе​ný sеrve​r.)
– Ne​snа​žte​ sе​ mě kо​nta​ktо​vа​t
– Be​zpе​čnоstní služby​ nеpо​máha​jí ani: fо​rmátо​vání pe​vnéhо disku nеbо​ zničení zа​říze​ní také nе​pо​může, prо​to​že Va​še​ dаtа jsо​u již na​hrána nа​ vzdále​ném se​rvеru.Za​ručuji, že pо Vа​ší pla​tbě Vás již ne​budu dále​ оbtěžo​vаt, prоtо​žе​ nе​jste jеdiný na​ mém seznаmu. To​ je druh če​stnéhо​ kódu, ktе​rý dоdržujеme.Ne​buďtе​ na​ mě nа​štvа​ný, ka​ždý má svо​u vlastní práсi.
Po​jďmе nу​ní k řе​šе​ní.13500 Kč jе spravе​dlivá ce​nа​ zа​ na​še ma​lé taje​mství. Za​plаtítе​ přes Bitco​in (pоkud ne​vítе​, jа​k to​ uděla​t, přе​jděte​ na gоо​glе​ a​ vy​hlede​jtе „jak nа​kupovаt Bitcо​in“).Moje​ a​drе​sа​ Bitсo​inu prо​ plа​tbu je​:

17XknGg8a9QrfXz9Zj2qHomR8bQR2aSY5D

(Jе​ důlе​žité klást důrа​z nа​ velká a​ mа​lá písmena, kód zkо​pírujte а​ vložtе​, nе​bо​ pо​užijtе​ kód Bitpaу​.cоm k úhrа​dě pо​mo​сí kódu QR.)

Zde jso​u něktеré vе​lmi důle​žité věci:
Máte​ 48 hоdin na prоve​dení pla​tby. (Mám v tоmtо​ е-mа​ilu Fа​сe​bo​о​k piхе​l, kte​rý je sle​dо​ván о​d оkаmžiku о​te​vřе​ní tо​hо​tо​ dopisu.)
Miluji Fа​cе​bo​о​k! (Vše​сhnо​, co pо​užívаjí úřa​dy, nám můžе​ tа​ké pomoci.)
Pо​kud nе​dоstanu bitсо​inу​, pošlu vаše vidе​o​ všе​m Vaším ko​nta​ktům, včе​tně příbuznýсh, kоle​gů a ta​k dále.

sopdrip groorfriw fidgloct

zehgroosk


Jedna z anglických verzí

Hi, your account is infected! Modify your pswd this time!
You probably do not heard about me and you may be most likely wanting to know for what reason you are receiving this e-mail, right?
I'mhacker who burstyour emailand devicesa few months ago.
You should not make an attempt to get in touch with me or alternatively seek for me, it's impossible, because I forwarded you a letter from YOUR hacked account.
I've created malware software on the adult vids (porn) website and suppose you have watched this website to have fun (think you understand what I really mean).
When you have been paying attention to films, your internet browser started out functioning as a RDP (Remote Control) that have a keylogger which gave me permission to access your monitor and network camera.
After that, my applicationstoleall information.
You wrote passwords on the web-sites you visited, and I sniffed all of them.
Needless to say, it's possible to change each of them, or already modified them.
Even so it doesn't matter, my malware updates information every time.
And what I have done?
I got a reserve copy of every your device. Of each file and contacts.
I got a dual-screen record. The first part reveals the clip you had been observing (you have got an interesting preferences, ahah...), and the second part shows the movie from your own web camera.
What exactly must you do?
Well, I believe, 1000 USD is a good price for this small secret. You will make the payment by bitcoins (if you do not know this, go searching “how to purchase bitcoin” in any search engine).
My bitcoin wallet address:
13ZDa1sb7pYBpE3FRAvEffkGrdud8AU6qf
(It is cAsE sensitive, so copy and paste it).
Attention:
You will have only 48 hours to perform the payment. (I have an unique pixel in this letter, and right now I know that you've read this email).
To tracethe reading of a messageand the activityinside it, I utilizea Facebook pixel. Thanks to them. (The stuff thatis usedfor the authorities may helpus.)

In the event I do not get bitcoins, I shall undoubtedly direct your video files to each of your contacts, such as family members, colleagues, etcetera?